Tijdelijk toegankelijk document uit PayRoll Kennisbank PRO

Minimum (jeugd)loon

(Deze versie geldt vanaf 1 januari 2024)

Per 1 januari 2024 geldt een wettelijk minimumuurloon gebaseerd op een werkweek van 36 uur. Daarvoor gold er een wettelijk minimumloon per maand ongeacht het aantal gewerkte uren. Nu betekent meer werken ook feitelijk meer loon.

Werkgevers en minimumloonIedereen die op grond van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM) als werknemer wordt aangemerkt en in Nederland werkzaam is, heeft recht op het bruto minimumloon. Dat geldt dus ook voor buitenlanders die in Nederland werken. Werkgevers zijn verplicht het voor de werknemer geldende minimumloon op de loonstrook te vermelden. Sinds 1 juli 2015 geldt het wettelijk minimumloon ook voor AOW-gerechtigden.

De WMM is per 1 januari 2018 gewijzigd waar het gaat om de behandeling van meerwerk (overuren). De WML kende geen expliciete grondslag waar het ging om de betaling van meer-/overuren. Dit hield in dat de Arbeidsinspectie alleen handhavend kon optreden als het ging om de gewerkte uren tot de normale arbeidsduur. Nu dient, als er meer wordt gewerkt dan de geldende normale arbeidsduur per week, het loon naar rato te worden vermeerderd.

Extra gewerkte uren kunnen worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en als deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer. Deze uren moet de werknemer uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar opnemen of moeten aan de werknemer worden uitbetaald.

Bij een beëindiging van het dienstverband, moet de werkgever de nog niet gecompenseerde uren uitbetalen. Bij compensatie van extra uren in betaalde vrije tijd moet de werkgever bijhouden wanneer de extra uren zijn opgebouwd en wanneer ze zijn gecompenseerd in betaalde vrije tijd. Het maakt niet uit op welke wijze hij dat doet.

Ook een werknemer die op stukloon werkt, dat wil zeggen per stuk wordt betaald, heeft recht op het minimum(jeugd)loon. Per stuk kan bijvoorbeeld ook zijn: per kist, per kilo, per vierkante meter. Voor een uur werken in een normaal tempo moet de werknemer het minimum(jeugd)loon per uur kunnen verdienen.

MinimumloonBehalve een minimumuurloon voor volwassenen geldt er ook een minimumjeugdloon. Op grond van het Besluit minimumjeugdloonregeling hebben werknemers van 15 tot en met 20 jaar recht op een bepaald percentage van het minimumuurloon. Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst die is aangegaan in verband met een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gelden sinds 1 juli 2017 alternatieve staffels. Deze uitzondering beoogt te voorkomen dat voor werkgevers die leer-werkplekken aanbieden de loonkosten te veel stijgen waardoor ze mogelijk afzien van het aanbieden van zo’n praktijkleerovereenkomst.

Normaal gesproken worden de bruto bedragen verhoogd per 1 januari en per 1 juli van elk jaar. Ze worden aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen. In het verdere verleden zijn de minimumlonen ook wel eens een paar jaar bevroren.

Bij de beantwoording van de vraag of het loon van de werknemer voldoende hoog is, wordt uitgegaan van het brutoloon bij de normale arbeidsduur, dus zonder overwerk. Hierbij wordt gekeken naar de afgesproken betalingstermijn, bijvoorbeeld per week, per maand of om de 4 weken. In ieder geval geldt als maximale termijn een kwartaal. Het brutoloon dat in de vergelijking wordt betrokken kan bestaan uit:

  • het contractueel overeengekomen (basis)loon;
  • de toeslagen voor bijvoorbeeld prestatie, ploegendienst, onregelmatige werktijden, wachtdienst en werkomstandigheden;
  • de vaste beloningen voor de omzet die de werknemer maakt en die elke betalingstermijn worden uitgekeerd (provisie);
  • de beloningen van derden die uit het werk voortvloeien, bijvoorbeeld fooien, en waarover een regeling is getroffen tussen werkgever en werknemer.

Welke loonelementen precies wel en niet meetellen, is beschreven op de pagina "loonbegrip minimumloon"

Een werknemer die naast zijn baan een Wajong-uitkering heeft, kan in sommige gevallen tijdelijk een lager loon krijgen dan het minimumuurloon. De werkgever moet daarvoor toestemming hebben van het UWV. Het gaat dan om zogenaamde loondispensatie. Dat kan worden aangevraagd als de werknemer door zijn ziekte of handicap minder kan dan andere werknemers. UWV vult het loon van de Wajonger dan aan tot minstens 75% van het minimum(jeugd)loon. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de werknemer hetzelfde kan verdienen als andere werknemers.

Bedrijfseigen documenten
/prol/
Docnr: 25809