Artikel uit PayRoll Kennisbank PRO

Artikelen

Gelijkgestelden

De onderstaande tekst is één op één overgenomen van een pagina uit onze PayRoll Kennisbank PRO. Voor toegang tot de volledige kennisbank is een abonnement noodzakelijk. Meer informatie hierover vindt u hier.

Onder de verzamelnaam gelijkgestelden worden personen die niet in een echte (of andere fictieve) dienstbetrekking werkzaam zijn, onder bepaalde voorwaarden geacht in een fictieve dienstbetrekking te staan. Ze worden door de wetgever gelijkgesteld met werknemers in een echte dienstbetrekking. Ze worden in de literatuur ook wel "rariteiten" genoemd. Het gaat om de persoon die aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Hij verricht persoonlijk de arbeid waarvoor loon wordt betaald, én
 • Het bruto-inkomen voor de arbeid bedraagt doorgaans over een week ten minste 2/5 van het wettelijk minimumloon. Een week is een aaneengesloten tijdvak van 7 dagen, én
 • Hij werkt doorgaans op ten minste 2 dagen per week, ongeacht het aantal uren, én
 • De arbeidsverhouding is aangegaan voor onbepaalde tijd of voor ten minste een maand. Hierbij kan het ook gaan om 2 arbeidsverhoudingen met dezelfde opdrachtgever die elkaar binnen een maand opvolgen en die samen ten minste een maand duren. Een maand is een aaneengesloten tijdvak van 30 dagen, én
 • Hij is niet in echte of fictieve dienstbetrekking, zoals aannemers van werk of hun hulpen, agenten, subagenten, artiesten, A-topsporters, bestuurders van een coöperatie met werknemerszelfbestuur, commissarissen, leerlingen, stagiairs, meewerkende kinderen, uitzendkrachten of thuiswerkers of hun hulpen.

Een gelijkgestelde is in fictieve dienstbetrekking bij zijn opdrachtgever. De loonheffing moet worden berekend met behulp van een speciale tabel. Premies werknemersverzekeringen en bijdrage zorgverzekeringswet worden berekend als bij andere werknemers.

Iemand is geen gelijkgestelde als hij behoort tot een van de volgende groepen:

 • degenen die arbeid van overwegend geestelijke aard verrichten, bijvoorbeeld geestelijk verzorgers.
 • auteurs of redactiemedewerkers die niet bij wijze van beroep werkzaam zijn voor een uitgever.
 • bestuurders van verenigingen en stichtingen.
 • degenen van wie de arbeidsverhouding in overwegende mate wordt beheerst door een familieverhouding.
 • zelfstandig ondernemers.
 • degenen die arbeid verrichten in de persoonlijke of huishoudelijke sfeer van de opdrachtgever.

 

Of iemand in fictieve dienstbetrekking is, moet worden beoordeeld aan de hand van verwachtingen bij het begin van de arbeidsverhouding. Wordt er incidenteel afgeweken van de voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer er in een week maar op een dag arbeid wordt verricht, dan leidt dat niet tot een onderbreking van de fictieve dienstbetrekking. Maar gaat het om een blijvende afwijking, dan moet opnieuw beoordeeld worden of de arbeidsverhouding als een fictieve dienstbetrekking kan worden beschouwd. Mocht de conclusie zijn, dat er geen sprake meer is van een fictieve dienstbetrekking, dan wordt de beloning vanaf dat moment niet meer in de salarisadministratie verwerkt. Die beloning moet dan wel aan de Belastingdienst worden doorgegeven als een uitbetaald bedrag aan een derde (IB47-verklaring).

De vraag of iemand als gelijkgestelde moet worden aangemerkt, kan spelen bij zelfstandigen zonder personeel (zzp-ers). Als een zzp-er niet in een echte dienstbetrekking werkzaam is (omdat hij zich bijvoorbeeld door andere mag laten vervangen), maar hij voldoet op enig moment wel aan bovengenoemde voorwaarden, dan moet hij dus in beginsel in de salarisadministratie worden opgenomen. Er is echter een uitzondering: in de schriftelijke overeenkomst van opdracht die met de zzp-er is afgesloten kan de fictieve dienstbetrekking als gelijkgestelde (evenals die van thuiswerker en artiest) worden uitgesloten. In de modelovereenkomsten die door de Belastingdienst ter beschikking worden gesteld, zijn deze uitsluitingen standaard opgenomen.

Bedrijfseigen documenten
Overige informatie
/prol/

DocNr: 23672

 


x
Deze website gebruikt cookies. Bekijk de privacy verklaring voor meer informatie. Privacy verklaring. Prima!